Pre zamestnávateľov

Zamestnávatelia, ktorí si svojich rôznorodých zamestnancov a zamestnankyne vážia, vnímajú a rozvíjajú ich potenciál, prispievajú k lepšiemu fungovaniu organizácie ako celku a dosahujú lepšie výsledky.

Čo vám prinesie rovné zaobchádzanie
a rešpektovanie odlišnosti?

 

Dobrú reputáciu

Zvýšenú motiváciu a produktivitu

Získanie talentov

Podporu inovácií

Lepší prístup ku klientom

Zníženie fluktuácie

AKO NA MANAŽMENT DIVERZITY? STIAHNITE SI PRÍRUČKU


Začnite od hodnôt a firemnej kultúry

Hodnoty inklúzie a rešpektu by mala mať každá organizácia a inštitúcia zakotvené vo svojich základných interných dokumentoch, ako je napríklad Etický kódex. Tie totiž definujú celkovú kultúru vo firme a očakávané správanie zamestnancov a zamestnankýň. To, či sa tieto hodnoty premietajú „z papiera“ aj do každodennej praxe, záleží najmä od vedenia.

Niekomu sa môže zdať v poriadku, ak komentuje vzhľad kolegyne, alebo hovorí vtipy o homosexuáloch. Vy ako zamestnávateľ však musíte určiť jasné mantinely, čo je a čo nie je v poriadku v rámci pracoviska. Hovoríme tu o tzv. mikro-prejavoch netolerancie či agresivity, a teda subtílnej forme diskriminácie. Práve výskyt týchto prejavov, respektíve to, ako sa k nim vy ako vedenie a ostatní kolegovia stavajú, sú zrkadlom kultúry daného pracoviska.


Predchádzajte diskriminácii pri prijímaní do zamestnania

Uchádzači a uchádzačky o pracovné pozície sú chránení pred diskrimináciou prostredníctvom Zákonníka práce, Antidiskriminačného zákona, ako aj Zákona o štátnej službe. Nerovné zaobchádzanie v tejto fáze spôsobuje diskrimináciu v prístupe k zamestnaniu. Nastavte vaše interné procesy tak, aby ste predišli diskriminácii v úvodnom štádiu pracovnoprávneho vzťahu:

> Prijmite vhodné interné politiky na prevenciu diskriminácie pri prijímaní zamestnancov.

> Zaškoľte zamestnancov a zamestnankyne, ktorí sa podieľajú na prijímaní zamestnancov.

> Ak spolupracujete s personálnymi agentúrami, preverte si ich.

> Venujte zvýšenú pozornosť formulácii pracovných inzerátov.

Vedeli ste, že

podľa zákona nemôžete požadovať od uchádzača alebo uchádzačky o zamestnanie informácie o:

  • tehotenstve
  • rodinných pomeroch
  • bezúhonnosti (ak nejde o prácu, kde sa podľa osobitných predpisov bezúhonnosť vyžaduje z dôvodu povahy práce)
  • politickej, odborovej a náboženskej príslušnosti


Vzdelávajte svojich zamestnancov v témach inklúzie

Nevedomosť vedie k  nedorozumeniam a  predsudkom. Najefektívnejšou cestou, ako s nimi môžeme bojovať, je o nich rozprávať.

Pravidelne organizujte pre svojich zamestnancov a zamestnankyne školenia a prednášky na tieto témy, poskytnite im napríklad videá so situáciami, ktoré sú na pracovisku nežiaduce. Čím zážitkovejšia je aktivita, tým viac sa dostáva ľuďom pod kožu. Výbornou metódou sú rolové hry pre situácie, ktoré môžu na pracovisku nastať v súvislosti s obťažovaním, urážlivými poznámkami a netolerantným správaním.

Odporúčame tiež organizovať diskusie, či už s externými odborníkmi alebo aj samotnými zamestnancami, ktorí sú ochotní „ísť s kožou na trh“. Manažérky môžu zdieľať, čo im pomohlo v kariérnom raste, zdravotne znevýhodnení kolegovia zase porozprávať o prekážkach, ktorým musia každodenne čeliť.


Dbajte na inkluzívne pracovné prostredie a organizáciu práce

Pracovné prostredie by malo byť v prvom rade bezbariérové, aby zodpovedalo potrebám zamestnancov so zdravotným postihnutím a bolo prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré naň prichádzajú externe. Nezabúdajte, že inkluzívne priestory by mali reflektovať aj potreby zamestnancov-introvertov, zamestnancov s Aspergerovým syndrómom či tých, ktorí majú väčšiu inklináciu k duševným ťažkostiam.

Umožnite svojim zamestnancom a zamestnankyniam prispôsobiť pracovný čas ich osobným potrebám. V mnohých firmách už nastal výrazný posun vo flexibilite miesta a času výkonu práce, keď sa zamestnankyne i zamestnanci sami rozhodujú kde, kedy a akým spôsobom vykonajú dané pracovné úlohy. Dôraz sa kladie na predovšetkým na výsledok, teda kvalitu vykonanej práce.

Dobrá rada: Vyčleňte v rámci pracoviska tzv. oddychovú miestnosť – bezpečný priestor, kde môže človek “predýchať” úzkosti či napätia, alebo sa telefonicky spojiť so svojou rodinou. Nezabúdajte ani na pozitívnu prítomnosť zelene na pracovisku.

 


Podporujte tému aj navonok

Oslavou rôznorodosti a prihlásením sa k témam rozmanitosti a rovnakého zaobchádzania (nielen) na pracovisku deklarujete, že vám záleží na každom jednotlivcovi. Uisťujete tak aj vašich zamestnancov a zamestnankyne, že vo vašej spoločnosti sú a budú prijatí, rešpektovaní a vypočutí.

Práve informovanosťou a scitlivovaním môžeme prispieť k tomu, aby ľudia zmiernili svoje predsudky na pracovisku, tolerovali inakosť, a v prípade, ak sú obeťou diskriminácie, nebáli sa jej postaviť.