Pre zamestnancov

Všetci zamestnanci a zamestnankyne bez rozdielu si zaslúžia pracovať v prostredí, kde k nim pristupujú s úctou a rešpektom.

 

Ako zistím, že som diskriminovaný/á?

K diskriminácii dochádza vtedy, ak sa s vami zaobchádza menej priaznivo než s inými osobami v porovnateľnej situácii. Z hľadiska oblasti diskriminácie sem zaraďujeme nielen proces zamestnávania (náborové procesy a výberové konania), ale aj podmienky na pracovisku či zmeny a ukončenie pracovného vzťahu.

Medzi najčastejšie dôvody diskriminácie patrí pohlavie, náboženské vyznanie alebo viera, rasa, vek, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotné znevýhodnenie, sexuálna orientácia, či iné postavenie (trvalý pobyt, účasť na štrajku, členstvo v odboroch).

 

Aké sú rôzne formy diskriminácie?

Okrem priamej diskriminácie v situáciách, ako je nábor a prepúšťanie zamestnancov, odmeňovanie, zvyšovanie kvalifikácie, či kontrola a segregácia vybranej skupiny zamestnancov, poznáme aj nepriamu diskrimináciu, ktorá sa skrýva za navonok neutrálnymi opatreniami zamestnávateľa. Nesmieme opomenúť ani iné formy diskriminácie, kam patrí sexuálne obťažovanie, či pokyn a podnecovanie.

Vedeli ste, že

existujú situácie, kedy môže zamestnávateľ zaobchádzať so  zamestnancami a zamestnankyňami odlišne? 
Ide najmä o objektívne dôvody ako:

  • rozdielny pracovný výkon
  • rozdielne pracovné podmienky
  • rozdielne pracovné schopnosti
  • ochrana práv tehotných žien
  • ochrana práv osôb so zdravotným znevýhodnením
  • ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

 

Aké následky môže mať diskriminácia?

Diskriminácia môže mať vážne nepriaznivé dôsledky, nielen na pracovnoprávne vzťahy, ale aj na vaše súkromie. Obete diskriminácie sa často vyhýbajú pobytu na pracovisku – čerpajú dovolenky, rôzne druhy plateného a neplateného voľna, či ostávajú doma ako práce neschopní. Absencia na pracovisku však môže viesť k tomu, že takíto zamestnanci nestíhajú odovzdávať výstupy svojej práce riadne a včas, čo sa môže odzrkadliť na ich pracovnom ohodnotení.

Ďalším negatívnym dôsledkom diskriminácie môže byť problém komunikovať a spolupracovať s kolegami, a to aj s tými, ktorí sa žiadnej diskriminácie voči nim nedopustili. Sem možno zaradiť aj zapájanie sa do bežnej konverzácie počas prestávok či schopnosť pozrieť sa kolegom a kolegyniam do očí.

Diskriminácia môže mať vplyv aj na duševné zdravie zamestnanca alebo zamestnankyne. Najčastejšie sa to prejaví stresom, úzkosťou či nespavosťou. Dôsledky môžu byť také vážne, že obeť diskriminácie musí užívať lieky alebo navštevovať terapiu. 

 

Ako sa nestať obeťou diskriminácie?

Pri hľadaní práce venujte zvýšenú pozornosť pracovnej ponuke zamestnávateľa. V pracovnej ponuke by sa mal zamestnávateľ vyhýbať diskriminačným kritériám pre výber uchádzača alebo uchádzačky, akými sú napr. určenie konkrétneho veku pre vykonávanie práce, absolvovanie štúdia na konkrétnych vysokých školách a ich odboroch, alebo určenie bydliska budúceho zamestnanca alebo zamestnankyne.

Preverte si povesť  zamestnávateľa. Na mnohých pracovných portáloch môžete nájsť pracovné skúsenosti bývalých zamestnancov a ich hodnotenie zamestnávateľa.

Na pohovore zbystrite pozornosť, ak sa vás zamestnávateľ pýta nevhodné otázky alebo žiada informácie v rozpore so Zákonníkom práce. Príkladmi takýchto otázok môžu byť otázky, či by ste chceli mať v budúcnosti deti,  či veríte v Boha alebo ste členom konkrétnej politickej strany. 

Dbajte na to, aby s vami zamestnávateľ komunikoval otvorene, priamo a zrozumiteľne tak, aby ste boli oboznámený/á so všetkými vašimi právami a povinnosťami v zamestnaní. 

 

Čo robiť, ak som sa stal/a obeťou diskriminácie?

Ak sa cítite byť diskriminovaný/á, nebojte sa o tom hovoriť. Ak je to možné, obráťte sa  so svojim podozrením na personálne oddelenie alebo zamestnaneckého dôverníka. Len málokedy zamestnávateľ vedome a úmyselne diskriminuje svojich zamestnancov a zamestnankyne. Niekedy rozhovor s vedením alebo zamestnaneckým dôverníkom vedie k najrýchlejšiemu a najefektívnejšiemu odstráneniu diskriminácie na pracovisku. V prípade, ak svojmu zamestnávateľovi nedôverujete, môžete sa so svojim podozrením obrátiť aj na odbory, ak vo vašej firme pôsobia.

V prípade, ak ste zamestnávateľa o vašej situácii informovali a nedošlo k náprave, môžete sa obrátiť na národný antidiskriminačný orgán – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.